Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

W treści niniejszej Polityki prywatności określamy najważniejsze informacje dotyczące tego kto, w jaki sposób oraz w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe tj. w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby prowadzonej działalności produkcyjnej jest Atex Sp. z o.o. z siedzibą w Godzikowice 50 L, 55-200 Oława, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy, KRS: 0000182048, NIP: 912-176-90-00, REGON: 932965256. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Spółkę Atex możesz skontaktować się z nami:

 • mailowo na adres: office@atexweb.pl
 • pisemnie na adres: Atex Sp. z o.o., Godzikowice 50 L, 55-200 Oława.

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych


Spółka Atex przetwarza dane osobowe w celu obsługi zamówienia oraz sprzedaży, tj. dla celów związanych z:

 • wykonywaniem zawartej umowy, w szczególności w zakresie realizacji zamówienia oraz
  dostawy,
 • udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,
 • umożliwieniem nawiązania kontaktu w celu podjęcia negocjacji/zawarcia umowy,
 • prowadzeniem księgowości
 • przesłaniem faktury,
 • dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

niezbędne jest umożliwienie nam przetwarzania następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko, 
 • stanowisko,  
 • adres, 
 • adres email, 
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • numer REGON.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w CV, jeśli prześlesz nam je w związku  z prowadzoną przez nas rekrutacją. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane na  podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku podania dodatkowych danych na podstawie  udzielonej przez Ciebie zgody.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe także w następujących celach:

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikac
ji, w szczególności przez email oraz telefon,
przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w celach rekrutacyjnych, możesz wycofać  w dowolnym momencie wystarczy, że napisz nam informację o chęci wycofania zgody na adres  email office@atexweb.pl. W innym przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki  nie wycofasz zgody lub jeśli sami nie uznamy, że cel, dla którego dane zostały zebrane został zakończony.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Przeglądanie zawartości naszej strony internetowej nie wymaga podawania przez Ciebie danych  osobowych poza przypadkiem, kiedy kontaktujesz się z Administratorem korzystając z danych  umieszczonych w zakładce „KONTAKT”. Dane osobowe udostępnione przez Ciebie podczas kontaktu  telefonicznego bądź mailowego będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu  odpowiedzi na zapytanie, konwersacji czy ogólnego kontaktu z Tobą.

Za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy dane w sposób automatyczny. Będąc  użytkownikiem naszej strony internetowej przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na  stronie, to znaczy: dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego,  przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Wymienione dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania ze strony, a także poprawie funkcjonalności strony. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika, gdyż używamy go do monitorowania
i ulepszania usług IT.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Odbiorcy danych

Jak większość organizacji, w swojej działalności korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co  niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym,  w razie potrzeby, Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie:
podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy dane do przetwarzania, tj. firmą  świadczącym dla usługi w zakresie IT;

innym odbiorcom danych takim jak: przewoźnikom, bankom. 

Podmioty te przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie w minimalnym  zakresie.
Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie wła
ściwego przepisu prawa będziemy musieli  przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym organom (np. organom wymiaru sprawiedliwości).

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z Serwisu (włącznie z Twoim  adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach poza  Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.  

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres  trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę  klientów Atex i i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie
zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
W przypadku czytelnego dla Administratora zamknięcia rozmów ze strony użytkownika, dane zostaną  usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.  W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres  6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomci.  Dane osobowe służące do realizacji umowy przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz  po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych osobowych oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu  przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody bądź  ustania celu przetwarzania. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny na usunięcie ich z kopii  bezpieczeństwa.

Uprawnienia podmiotów danych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci prawo:

dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
     a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

     b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
o odbiorcach lub kategoriach odbiorc
ów tych danych, planowanym okresie przechowywania
Twoich
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy
RODO
oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
o
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach
stosowanych
w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
     c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych  przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli niekompletne);

do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do
tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania
usunięcia danych osobowych, jeż
eli:
     a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
o Twoją zgodę;

     b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do cel
ów, w których zostały zebrane lub
w
których były przetwarzane;
     c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki
korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;

     d) Twoje dane osobowe przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem  zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących:  imię, nazwisko, adres email oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

ograniczenia przetwarzania danych możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich  danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je  bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub  obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo  do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
      a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych w
ówczas ograniczymy ich  wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
      b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych  zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

      c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do cel
ów, w których je zebraliśmy lub  wykorzystywaliśmy, ale one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń;
      d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w
ówczas ograniczenie  następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na Twoją szczególną sytuację   ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy,  przetwarzając Twoje dane osobowe.

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie  będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

do przenoszenia danych masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie  dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie  tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski  dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.  Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Zabezpieczenie danych osobowych

Spółka Atex zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych  oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy  wszelkich starań, aby dane osobowe zawsze były:
a)
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
b)
uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi  celami,
c)
przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
d)
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie  z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
e)
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.  W tym celu stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych,  a także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, a Twoje dane osobowe są  przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez  powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Pliki cookies

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np.  komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system  teleinformatyczny.  W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) Sesyjne przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu zaprzestania korzystania  z Serwisu lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

b) Analityczne pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics, o których mowa poniżej. 
Administrator przechowuje pliki cookies na Twoim urządzeniu końcowym, a następnie uzyskuje  dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a) marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś  w Serwisie, czyli jakie linki były przez Ciebie klikane i jakie strony Serwisu odwiedzałdopasowywaniu treści Serwisu do Twoich zainteresowań i potrzeb, w tym poprzez  generowanie spersonalizowanych treści,

b) obsługi liczników odwiedzin,

c) dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi przeanalizowania  sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu. W tym zakresie wykorzystywane są cookies  Google Analytics


Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania przez nas  plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyraższ zgodę na  wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Zgodę  zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies  w przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Możesz kontrolować używanie plików cookie w przeglądarce (odwiedź stronę www.wszystkoociasteczkach.pl aby dowiedzieć się więcej); jednak w przypadku odrzucenia plików cookies niektóre lub wszystkie możliwości korzystania z naszej witryny mogą zostać ograniczone. Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc., zwaną dalej „Google”. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Więcej informacji o plikach cookies Google Analytics, dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.